PROJECTES

CCF realitza projectes d’urbanització, estructures, drenatge, d’aigües i projectes de inventari d’inventari d’edificacions.

ESTUDIS

Els estudis que CCF prepara estan relacionats amb les estructures, l’hidràulica, el medi ambient, la factibilitat, etc.

INFORMES PERICIALS

CCF ha sabut mostrar als jutges i als clients privats, anàlisis precisos i clarament explicats sobre els danys en la construcció o l’avaluació de pressupostos.

CÁLCULS

Els càlculs que CCF desenvolupa ja siguin estructurals, hidràulics o geotècnics han permès als seus clients l’optimització de solucions en condicions de seguretat i respectant un pressupost limitat.

ANÁLISIS DE PROJECTES Y LICITACIONS

CCF ha establert una estreta relació de col·laboració amb amb les empreses del sector de la construcció d’edificació i obra pública que li ha permès analitzar nombrosos projectes des del punt de vista de la factibilitat, planificació i amidaments.

GOSESA

CCF INGENIERIA representa en la zona de Llevant a la empresa GOSESA, especialitzada en la instal·lació d’acodalaments metàl·lics per al suport de grans càrregues en fonaments. GOSESA se’n ocupa des de el projecte fins a la terminació en obra del muntatge, desmuntatge i retirada de l’acodalament projectat. www.acodalamientosgosesa.es